BŐSÉGTEREMTÉS KLUB BŐSÉGTEREMTÉSHEZ TUDÁSANYAGOK MANDALÁK KAPCSOLAT BLOGFehu

a rúnák jelentése /Fehu


Fehu (marha):
Gazdagság, pénz, vagyon, anyagi és pénzügyi szükségletek, eredmények, elõremenetel, önbecsülés, ego, karma
Fonetikai megfelelõje: f


HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Freyr, Brisingamen, Gullveig, Dwarfs, Sigurd és Otter aranya


Fehu a mindennapi életünk valósága és katalizátor is egyben, mely felhívja a figyelmünket arra, ami a hétköznapi világon túl található. Fehu az otthonunk, ahová hosszú vándorlás után jólesik megérkezni és átadni magunkat az otthon, a család és a kellemes munka egyszerû örömének. Óz birodalma érdekes hely, de egy idõ után visszavágyunk Kansasba.

Fehu arra emlékeztet minket, hogy biztonságos anyagi helyzetet kell teremteni magunknak, mielõtt bármilyen spirituális útra vállalkozunk. Elõször mindannyiunknak életünk földi valóságával kell szembenéznünk, igaz, sokan nem is lépnek túl ezen soha. Sokféle módja volt annak, hogy olyan domesztikáltak lettünk, mint a szarvasmarha, úgy éltünk, hogy nem gondolkoztunk körülményeinken, nem érdekelt semmi, ami a hétköznapjainkon túl lehet. Az elsõ lépés ebbõl a helyzetbõl kitörni, ha egy pillanatra meglátjuk, ami lehetséges, anélkül, hogy firtatni kezdenénk, milyen biztonságot veszíthetünk el, ha belevágunk.képek:mystic-mouse.co.uk
szöveg:web.tvnetwork.hu

Uruz

Uruz


Uruz (őstulok):
szenvedély, életerõ, ösztön, zabolátlanság, szexualitás, termékenység, tudattalan, õsi elme, irracionalitás, sámánisztikus tapasztalat, beavatási rítus
Fonetikai megfelelõje: u

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Ullr, Loki, Odin (mint sámán)

A mammut egy vadmarhafajta, hasonló a bölényhez, ami egykor benépesítette egész Európát, de valamikor a XVII. század körül teljesen kihalt. Valamivel kisebb lehetett az elefántnál, majd kétméteres agyarai voltak, a germánok ebbõl készítettek maguknak ivószarut. Neolitkori barlangokban találtak mammutábrázolásokat, és a mammutvadászat valószínûleg épp olyan nagyjelentõségû lehetett, mint a férfivá avatás rituáléja. A mammut a zabolátlan vadállat jelképe, ellentétben a domesztikálódott szarvasmarhával, amit a fehu képvisel.

Uruz a szent vadászat istenének és sámánjának a rúnája. Ahogy az ember élte hétköznapi életét, napról napra, a fehu szerint, elsõ felismerése a természetben jelenvaló istenségre vonatkozott, és elsõ kísérlete az istenség megragadására a szimpatikus mágia segítségével történt. Haláltudatot és halandóságunk tudatát is jelenti, és ez valóban megkülönbözteti az emberiséget az állatoktól. E rúna energiája nyers, hatalmas és határozottan férfias, olyan értelemben, mint az eredeti tiszta, elementáris tûz. Az a fiú, aki megölt egy mammutot, férfivá érett, és így beavatást nyert a misztériumok elsõ szintjébe - megszerezte annak tudását, hogy az élet forrása a halál.

Thurisaz / Thorn

Thurisaz


Thurisaz / Thorn (tüske):
nehézség, fájdalmas esemény, tanulság, tudás, betekintés, koncentrálás
Fonetikai megfelelõje: th

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
a Fagyóriások, Loki

Thurisaz az elsõ "kedvezõtlen" rúna. Ez nem feltétlenül valami pusztító dolgot jelent , hanem utunk során erõsödnünk és tanulnunk kell. Tudod, a mesehõsöknek is szükségük van sárkányra vagy óriásra, akivel megküzdhetnek!

E rúna leckéje: "tanulj meg tûrni", ez nemcsak szószerint értendõ, hanem a szó bibliai értelmében "engedni" - engedni a végzet beteljesülését ha kell, elfogadni az élet által ránkmért tapasztalásokat. Ami elsõ pillantásra rossz, pusztító történésnek tûnhet, fontos tanítást hordozhat magában. Az óriás talán démoni és pusztító, de változást hoz és esetleg kijelöl egy új korszakhoz vezetõ utat.

Ansuz / Ansur

Ansuz


Ansuz / Ansur (isten):
vezetõ, testi-lelki egyensúly, igazság, sámán, tisztánlátó
Fonetikai megfelelõje: a


HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Odin

Ez a rúna thurisaz tanításával és tapasztalatával csillapítja uruz ösztönös õsenergiáját. Ezek az elemek Odin személyében egyesülnek, aki vezér és sámán is egyben - egy személyben a bölcsesség és háború istene. Ugyanakkor sámán is, aki nyolclábú lován, a Slepiniren vágtat a világok között

Ansuz kiegyensúlyozott rúna. Akárcsak a fehunál, az útnak ezen a pontján is sokan megállnak és nem lépnek tovább. Világi és mágikus hatalmat is jelent egyben, és ez a hatalom egészen csábító lehet. Odin megtanulta az elsõ h´rom rúna leckéjét, ezáltal elnyerte a bölcs kormányzás tudományát, de ez valójában csak egy új kezdet. Csak ideiglenes hatalomhoz jutott, és még csak kevés eszköz van a birtokában ahhoz, hogy spirituális tökéletesedését elérje.

Bizonyos mértékig hiányzik ebbõl a rúnából a megértés és a rálátás. Odin magasan a világ fölött ül, lefelé néz és döntéseket hoz, de még nincs meg benne az a képesség, hogy érdeklõdjön az emberiség iránt és megértse õket vagy saját magát. Ahhoz, hogy valóban nagy vezetõ legyen belõle, még érzelmi kapcsolatra is szüksége van.

Raido

Raido


Raido (kerék, utazás):
Fonetikai megfelelõje: r
utazás, vándorlás, változás, végzet, keresés, fejlõdés, elõrehaladás, életleckék

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
a Nornák, Sigurd utazása

Raiðo az ember életútját jelenti, és azt, hogyan kapcsolódnak össze és hatnak egymásra a többiek útjaival. A skandináv mitológiában ezeket az utakat a sors fonalaként látják, a Nornák irányítása alatt. A nornák három nõvér, akik az Yggdrasil gyökerének közelében élnek, és a Wyrd forrásának vizével locsolják azt. Õk fonják az istenek és emberek sorsának fonalát is, ezt fontos tudnunk a rúnikus jóslás és mágia mechanizmusának megértéséhez.

A kapcsolatoknak ezekbõl a sorsfonalakból szõtt teljes hálózatát szövetként, hálóként képzelték el. Minden lehetséges találkozás egy új kapcsolódást hoz létre a szövetben, és ha meghúzol egy szálat, azzal az egész rendszert megváltoztatod. Az emberek általában ennek egyáltalán nincsenek tudatában, de ha te tudatosan megfigyeled a téged körülvevõ szövetmintákat, fel tudod ismerni és követni tudod a katalitikus eseményeket, amik látszólag véletlenül visszavezethetõk fehura. Ilymódon könnyebben rátalálhatunk saját utunkra vándorlásunk közben, segítségével tisztán levonhatjuk e lecke tanulságait. Máskülönben megzavarodhatunk és utunk félbeszakad, halál vár ránk.

Raiðo arra emlékeztet minket, hogy bár látszólag célhoz értünk ansuzban, az élet folytatódik, változásokat hoz, és folytatnunk kell utunkat. Lehet, hogy odajutunk, ahonnan indultunk, de egy magasabb szinten és jobb rálátással. Az utazás valójában sohasem ér véget.

Kaunaz / Ken

Kaunaz


Kaunaz / Ken (fáklya, fény):
bölcsesség, éleselméjûség, problémamegoldás, kreativitás, inspiráció, megvilágosodás
Fonetikai megfelelõje: k

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Mimir, a törpék, Muspellheim

A skót 'ken' szó modern jelentése: tud, megért, és eszerint kell értelmeznünk ezt a rúnát. Napjainkban gyakran összekapcsolják a fény, inspiráció és tudás fogalmait, úgymint "megvilágosodás", "rávilágítás a problémára", sõt, ha valakinek van egy jó ötlete, ezt olyan képpel szokták kifejezni, hogy villanykörte gyullad ki a feje fölött. A fénygyújtás láthatóvá teszi a láthatatlant.

A thurisaz által elnyert bölcsességgel ellentétben kenaz csak azt teszi lehetõvé számunkra, hogy e tudás morzsáit és darabkáit összeszedhessük, épp csak annyit, amennyire szükségünk van, általában amennyit az istenség jónak lát. Ez a tudás többnyire váratlan sugallat formájában jön el hozzánk és egyszercsak rátalálunk az addig rejtett válaszra. A bölcsességnek ez a formája leginkább az agy jobb féltekéjével áll kapcsolatban, mert nem tudatos erõfeszítés eredménye (ami a bal agyféltekéhez tartozik), hanem inkább passzív nyitottságunkon keresztül áramlik hozzánk.
Így ez a nõiesebb elem is hozzáadódik az utazó tapasztalatához.

Fényt hozni a sötétségbe, ez is kreatív tevékenység. Gondoljunk csak megint a fáklyahordozó ember képére, aki a tûz és a levegõ férfi-elemeit képviseli, aki belép a föld és a víz nõi birodalmába, és átjárja azt. A férfias és nõies elemek összekapcsolódása új ideákat teremt. Ide tartozik az a tevékenység is, amikor a tüzet azzal a céllal alkalmazzák, hogy segítségével meglágyuljon, formázható legyen az anyag - azaz a kovácsmesterség.
Gebo / Geofu

Gebo


Gebo / Geofu(ajándék)
ajándék, felajánlás, kapcsolat, szeretet, szerelem, házasság, partnerkapcsolat, nagylelkûség, váratlan jó szerencse
Fonetikai megfelelõje: g

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Sigurd & Brünhilda; Aesir és a Vanir szövetség

Gebo a kapcsolatteremtés rúnája, elsõsorban az emberek közti kapcsolatoké. Egészen idáig magányos utazók voltunk. Ez a rúna azokat a helyeket jelenti, ahol a mi utunk keresztezõdik másokéval, és lehetõvé teszi számunkra, hogy tudatos kapcsolatokat kezdjünk kialakítani. Az így kialakított kapcsolatokat ajándékváltás erõsíti meg és szentesíti.

Az esküt vagy szövetséget jelképezõ ajándékváltás alkalmazása õsi szokás. Amikor egy uraság biztos akart lenni valamelyik alattvalója hûségében, megajándékozta õt, ezáltal lekötelezettjévé vált. A szerelmesek is ajándékot váltanak, leginkább gyûrût, ami szintén kettejük szövetségét szimbolizálja. Eredetileg csak a férfi adott gyûrût a házasságban, ennek ugyanaz volt az oka, mint hogy az uraság megajándékozta vazallusát, de manapság általában egyenrangúbb az egyezség. Az isteneknek adott áldozatok és felajánlások többnyire ugyanezt a jelentést hordozzák, az áldozattevõ hûségét fejezik ki istenei iránt. Az ajándékadásban jelen van a tartozás tényének elfogadása is, de annak tudatában, hogy azt sosem fogják visszafizetni. Ez az egyensúlytalanság alakítja ki a szövetséget.

Wunjo / Wynn

Wunjo


Wunjo / Wynn (kényelem, dicsõség):
siker, teljesítmény elismerése, díjazás, öröm, áldás, eredményesség, elégedettség
Fonetikai megfelelõje: w

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Baldr, Asgard

Wunjo az elsõ nemzetség utolsó rúnája, így egy ciklus végét és a következõ kezdetét is jelenti egyben. Igen pozitív, stabil rúna, és ez is olyan hely, ahol sokan elakadnak útjuk során. A keresztény költõk szerint ez a mennyország, de valójában sokkal inkább megfelel a pogány Valhallának, mert ez a különös éden nem állandó.

Wunjo dicsõsége is illúzió, akárcsak fehu gazdagsága. Csak egy szintet fejezünk be sikeresen, és még igen sok leckét kell megtanulnunk. Most azonban méltán ülhetünk le megpihenni, újratölteni elemeinket, felkészülni az utazás folytatására. Perspektívát is nyújt nekünk ez az állomás, visszanézhetünk az eddig megtett útra és elõretekinthetünk további utunkra. Wunjo bepillantást enged a lehetséges birodalmába, de ha túl korán akarjuk elérni és megkaparintani, eltûnik ujjaink között, mint a Grál.

Hagalaz / Hagall

Hagalaz


Hagalaz / Hagall(zápor, esõ):
váratlan veszteség, megpróbáltatás, pusztulás, betegség, megtisztulás, próbatétel, karmikus lecke, drasztikus változás
Fonetikai megfelelõje: h

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Ragnarök, Loki, Fagyóriások

A régi dolgok pusztulása nélkülözhetetlen az új fejlõdéséhez, ezt tartalmazza Ragnarök õsi skandináv mítosza is. Mindezt figyelembe kell vennünk, ha meg akarjuk érteni ezt a rúnát. Érdekes, hogy hagalaz sowulo (a tûz) és isa (a jég) között helyezkedik el. Ez a skandináv teremtésmítoszra és a két elem közt feszülõ teremtõ lehetõségre emlékeztet minket, még akkor is, ha találkozásuk elsõ látásra pusztítónak tûnhet. Akárcsak a Tarot-ban a Torony, hagalaz is csak abban az esetben negatív rúna, ha annak vesszük, és ha figyelmen kívül hagyjuk tanítását. A második nemzetség kezdõrúnája, kezdetet és véget egyaránt jelképez, felráz minket wunjo biztonságából és elégedett nyugalmából. Amikor úgy érzed, hogy túl jól mennek a dolgaid, biztos lehetsz abban, hogy hamarosan egy egészséges, jó nagy puffanást várhatsz a Sorstól, csak figyelj erõsen.

Az efféle, istenektõl eredõ "ébresztõk" végigkísérik egész életünket, ám gyakran félreértjük ezeket, mintha valami képzelt bûnünkre adott isteni büntetés lenne, holott valójában csak arra szolgál, hogy újra ráirányítsa figyelmünket életünk folytonosan ismétlõdõ rossz beidegzõdéseire. Sajnos ezek az esettípusok egyre súlyosabb és súlyosabb formában ismétlõdnek mindaddig, amíg meg nem tanuljuk a leckét, és meg nem törik a rossz beidegzõdési minta.

Például ha valaki nem tudja megtörni egy bizonyos embertípus iránti függõségét, mindig olyan kapcsolatokban fogja találni magát, ahol újra meg újra, egyre katasztrofálisabb végkifejletbe sodródik társával együtt, egészen addig, míg fel nem ismeri a beidegzõdött rossz mintát, amibõl az egész helyzet ered, és akaratával meg nem töri.

Nauthiz / Nied

Nauthiz


Nauthiz / Nied(szükség, kényszer, szenvedés):
ínség, nehézség, felelõsség, elégedetlenség, akadály, frusztráció
Fonetikai megfelelõje: n

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Freyr és Gurd, Otter aranya

Amennyiben hagalaz "repülõ merõkanál", nauþiz az üres csésze. Finom, gyöngéd figyelmeztetés, hogy semmi sem úgy történik, ahogy kéne. Az élet mintegy kizökken, és úgy tûnik, semmi sem sikerül. Nem számít, mennyid van, úgysem elég sosem, mindig valami több, valami jobb után vágyódunk. Pozitív oldalról nézve, ez a kielégítetlenség az, ami kizökkenthet minket wunjo relatív biztonságából, és a változás felé ösztökél.

Nauþiz a vágyak és a vagyontárgyak közti egyensúlytalanságot jelképezi. Hatással lesz utazásodra, ahogyan megoldod ezt a helyzetet, de az egyensúlytalanság tudatosítása önmagában véve is megvilágosító erejû lehet. Arra késztet, hogy alaposabban megvizsgáld és esetleg átfogalmazd értékrendedet és prioritásaidat, valamint visszakényszerít boldogulásod útjára.

Talán Joseph Campbell mitológus fejezte ki legjobban, amikor azt mondta: "Kövessük üdvösségünket", más szavakkal: ha olyan dolgokkal foglalkozunk, amik a legtöbb örömet szerzik nekünk és elégedettséggel töltenek el, akkor biztosak lehetünk abban, hogy spirituálisan helyes úton járunk. Nauþiz segít megtenni az elsõ lépést ezen az úton, azáltal, hogy tudatja velünk: eltévedtünk.

Isa / Is

Isa


Isa / Is(jég):
tétlenség, blokkolt állapot, stagnálás, lehetõség, türelem, elmélkedés, visszavonulás, nyugalom
Fonetikai megfelelõje: i


HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Auðumla, Nifelheim

A modern szimbológiában a tûz általában férfi-elem, a jég (vagy föld) nõi, de nem tudjuk, vajon a skandinávok is osztották-e ezt a nézetet. Egy biztos, a jég mindennapos életük állandó tényezõje volt. Szinte egész éven át fenyegette termésüket és hajóikat, ugyanakkor a teremtés szimbóluma is volt, amibõl mindenfajta élet eredhet.

Valamit sejtetni enged a skandináv gondolkozásból, hogy felismerték annak szükségszerûségét: hozzá kell kapcsolódniuk egy ilyen látszólag pusztító elemhez az élet fenntartására. A tûz, jóllehet, meleg és kellemes, azonban ellensúlyozni kell a tél hidegével, ahogyan a születést ellensúlyozza a halál. Lám, még az alvás során történõ kis meghalás is nélkülözhetetlen szellemi és testi jólétünkhöz.

Isa magában foglalja mindezeket az elgondolásokat, de elsõsorban az aktivitást megelõzõ nyugalmi periódust jelenti, és önmagában formálja azt az anyagot, melybõl az élet keletkezik. Isa olyan anyag, mely önmagában élettelen, de energiával egyesülve csillagok anyagává változott. Isa a mozdulatlan forma, ami hatással volt az ellenállhatatlan erõre. A skandinávok sokféleképp elõrejelezték Einstein elméletét a világ keletkezésérõl, felismerték, hogy a világon mindenben benne van a tûz és a jég (energia és anyag) egyaránt, és hogy kettejük kapcsolata határozza meg az életfolyamatokat.

Jera

Jera


Jera (év, bõség, lándzsa):
változás, fordulat, jutalom, mozgás, termelékenység, elkerülhetetlen fejlõdés
Fonetikai megfelelõje: j

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Sif, Thor, Freyr, Granni

Manapság, amikor központi fûtéssel fûtünk és februárban is narancsot ehetünk, nehéz elképzelni, hogy valaha mennyire szoros kötelékben éltek az emberek az évszakokkal, legfõképpen a távoli északi éghajlaton. Az évszakok változásai nemcsak az idõjárást befolyásolták, hanem a napi aktivitásra és az emberek étrendjére is hatással voltak. Az állandó változás volt a normális, és a kérdés nem az volt, hogy harcolni kell-e ez ellen, hanem hogy hogyan lehet ráhangolódni. Az ókori (esetleg némelyik mai) földmûveseknek nem kellett naptárba nézni ahhoz, hogy tudják, mikor kell vetni, nem kellett meteorológiai elõrejelzést hallgatniuk ahhoz, hogy tudják, mikor várható havazás. Az évszakok változásai a vérükbe, csontjaikba ivódtak, és egész létük attól függött, mennyire képesek elfogadni a változásokat.

Jera úgy következik Isa után, mint ahogy tél után tavasz jön. A jég fagyos állandóságát az évkerék fordulása töri meg, és minden újra mozgásba lendül, az örök törvény szerint. Most kitörhetünk a "negatív" rúnák egész rendszerébõl, amikkel a második nemzetség kezdõdött. Ezt sem a jég elleni harccal vagy elmeneküléssel , sem pedig a sors méltánytalansága fölötti siránkozással nem vihetjük véghez, csakis azzal, ha tanulunk azok tapasztalataiból, majd egyszerûen kivárjuk az elkerülhetetlen olvadást. Jera az áldozati bor - az életet hozó ellentétekhez való kapcsolódás terméke. Viharok jöhetnek és mehetnek, de a nap mindig a helyén marad és az élet általában véve egészen jó. Élvezd, amíg élvezheted.

Eihwaz / Yr

Eihwaz


Eihwaz / Yr(tiszafa):
változás, beavatás, szembesülés félelmeinkkel, fordulópont, halál, átalakulás
Fonetikai megfelelõje: ei

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Hel, Yggdrasil

A tiszafa idõtlen idõk óta elválaszthatatlan a rúnáktól, mágiától és a haláltól, Észak- és Nyugat-Európában egyaránt. Számos oka van ennek az õsi kapcsolatnak, de alapvetõen abból ered, hogy a tiszafa örökzöld növény, ami a téli halál idején is megtartja zöld színét, és mert piros bogyói az élet vérét jelképezik. A tiszafa különösen hosszú életû, ezáltal szinte "halhatatlan". Már a kelták kora elõtt is nagy tisztelet övezte, és ez a keresztény korban is folytatódott.

Eihwaz a fuþark tizenharmadik rúnája, és az ábécé közepét jelzi. (Érdekes, hogy a Tarot-ban a Halál kártyája is a tizenharmadik lap). Ez a rúna fordulópontot jelöl a rúnikus utazás során, és a beavatási folyamat átalakulását mutatja. Az átmenet minden rítusában, különösen azokban, melyek a felnõttéváláshoz kötõdnek, jelen van a halál szimbolizmusa - az az elgondolás, hogy az egyénnek formálisan "meg kell halnia" és egy új personának kell születnie.

Eihwaz az átjáró, amin keresztül be kell lépnünk Hel birodalmába, hogy elnyerjük a halandóságunkról szóló tudást és ennek elfogadását, valamint azokat a misztériumokat, amiket csak a Halál Sötét Asszonyától tanulhatunk meg. A folyamat valóban ijesztõ, de keresztül kell mennünk rajta, hogy szembesüljünk legmélyebb félelmeinkkel, majd egyfajta bölcsességgel fogunk belõle kiemelkedni, amit megtanítanak nekünk, ám meg is kell tapasztalnunk. Eihwaz a bölcsességhez vezetõ kapu, élet (jera) és újjászületés (perþ) közt helyezkedik el.
Pertho / Peorth

Pertho


Pertho / Peorth (konkrét jelentése máig titok)
újjászületés, misztérium, mágia, jóslás, termékenység, szexualitás, új kezdet, prófécia
Fonetikai megfelelõje: p

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Freya, Angrbode

Perþ aktuális értelmezése mindig is ellentétes véleményeket szült a rúnakutatók körében. A problémát az okozza, hogy a szó elsõ hangja, a "P" az ógermán nyelvben másutt nem fordul elõ, ez vezetett ahhoz a feltételezéshez, hogy a szó más nyelvbõl átvett jövevényszó. Az óangol rúnaversbõl arra lehet következtetni, hogy mindenképp valami játék tartozékát jelentette, a sakk gyalogfigurája vagy kockavetõ pohár lehetett. A kockavetõ pohár jelentés különösen érdekes, mert nemcsak a rúna alakjához illik, hanem azt is sugallja, hogy eredetileg a rúnákat is ilyenben tarthatták. A perþ másik értelmezése a szláv "pizda" szóból ered, ami vulvát jelent. Ez a jelentés (bár homályos és valószínûtlen) beleiilik a rúnafejlõdés menetébe, amennyiben a halált követõ újjászületést szimbolizálja. Mint az Istennõ méhének jelképe, ugyanazt a titokzatos és rejtett értelmet hordozza, mint a "kockavetõ pohár", szószerinti "vulva"-értelemben azonban olyan erõs, nõies, szexuális többletet ad uruzhoz, ami egyébként hiányzik a fuþarkból.

Akárhogy is értelmezzük perþet (és ismétlem: valójában senki nem tudja biztosan a jelentését), mindenképpen egy olyan edényt szimbolizál alapvetõen, ami táplál és "szül", mélyében olyan misztériumok titkait tartja elrejtve, melyek csak a halál beavatása után kerülhetnek napvilágra. A rúna szorosan kapcsolódik a sorsfelfogáshoz, vagyis már születésünk pillanatában eldõl, milyen lesz az út, amelyen járunk, függetlenül attól, hogy miket teszünk utunk során. Ha megszülettünk, döntenünk kell: vakon követjük az okok és következmények, hatás és ellenhatás láncolatát végig az utunk során, vagy megpróbáljuk megérteni a számunkra fontos leckék tanítását a rúnák vagy más segédeszközök segítségével. Perþ ennek a folyamatnak a kezdete és beteljesítésének eszköze.
Algiz / Eolh

Algiz


Algiz / Eolh(védelem):
védelem, közremûködés, védelem, figyelmeztetés, támogatás, mentor, etikai dilemma
Fonetikai megfelelõje: x, z

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Heimdall, Gjallerhorn

Heimdall érdekes és rejtélyes alakja a skandináv mitológiának, és algiz rúnája jut róla eszembe, mert az õ szerepe is védõ, õrzõ. Õ a világok határmezsgyéit elválasztó kapu õre, aki minden belépõre és távozóra felügyel. Leginkább híres szarváról ismert, de kardja is fontos a rúna megértéséhez. Snorri említi, hogy a kard költõi elnevezése "Heimdall feje", a fej költõi neve pedig "Heimdall kardja". Ez különösen fontos, ha tekintetbe vesszük hozzá azt is, hogy nevének egyik változata, a "Heimdali" kost jelent. A kos képén keresztül a kard és a szarv egyaránt ugyanazon kép különbözõ részei. Mindkettõ (akárcsak a szarvasagancs) a hatalom jelképe, ami helyzettõl függõen támadásra és védekezésre is felhasználható.

Utazásunk során már átjutottunk halálon és újjászületésen, most pedig, mielõtt visszatérünk saját világunkba, szembe kell néznünk a Kapu Õrével. Õ az, aki arra figyelmeztet minket, hogy bölcsen éljünk újonnan megszerzett hatalmunkkal. Többé nem érhetjük be saját személyes fejlõdésünkkel, hanem tudatában kell lennünk, hogy másokra is hatással vagyunk. Válságos fordulópont, ahol döntenünk kell: az etikai normák elfogadását választjuk-e, vagy nem törõdünk azzal, hogy másokra is hatunk, csak saját boldogulásunkkal foglalkozunk. Kard van tehát a kezünkben, és el kell dönteni, támadásra vagy védekezésre fogjuk-e felhasználni.
Sowulo / Sigel

Sowulo


Sowulo / Sigel(Nap):
siker, pozitív energia, növekedés, hatalom, aktivitás, termékenység, egészség
Fonetikai megfelelõje: s

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Sunna

A világ minden vallásában szentnek tartották a Napot. Fénye és melege az életet és növekedést jelenti, mindent, ami jó. Az északi kozmológia úgy írja le a napot, hogy kocsival megy körbe az égen, amit egy nagy farkas húz, ezt Ragnarok elnyeli. Az indoeurópai pogányok körében a napot lóval társították, gyakran úgy jelenítették meg, hogy lovasszekéren járja körbe az eget. Mindkettõ élet- és termékenység-szimbólum, férfias jellegûek, ámbár egy skandináv mítosz szerint egy leány vezeti a szekeret. A swastika vagy napkerék a neolit-kor óta ismert állandóan visszatérõ motívum, Európa- és Ázsiaszerte elõfordul sziklarajzokon. A nap rúnája maga is e jelkép variációja, mozgást és energiát sugároz.

Sowulo a második nemzetség végét jelzi, és akárcsak wunjo, ez is sikert és dicsõséget reprezentál. Ám a Valhalla nyugalmával és ellazulásával szemben a nap igencsak aktív szimbólum. Sikeresen eljutottunk a nemzetség végéig, pozitív eredménnyel zártuk le, de ezesetben teljesen tisztában vagyunk az univerzum változékony és mulandó természetével. Láthatjuk a farkas nyomát, és tudjuk, hogy folytatnunk kell utunkat. Most nem kell kizökkennünk biztonságos helyzetünkbõl, hanem magunktól kell az indulást választanunk, hogy folytathassuk utunkat.
Teiwaz / Tyr

Teiwaz


Teiwaz / Tyr (Tyr a háború istenének rúnája):
kötelesség, fegyelem, felelõsség, önfeláldozás, konfliktus, erõ, sebesülés, testiség, hadi út
Fonetikai megfelelõje: t

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Tyr és a Fenrir farkas, Odin megpróbáltatása

Ahogyan a második nemzetség hagalaz megtisztító erejû pusztulásával kezdõdött, ugyanígy a harmadik is veszteséggel indul. Ám ezt az istenek rótták ki ránk, fejlõdésünk érdekében le kell mondanunk mindarról, ami nem létfontosságú ehhez. Másrészrõl pedig teiwaz önkéntes áldozatot jelent, olyasvalakiét, aki pontosan tisztában van azzal, mirõl mond le és miért.

Tyr a kezét áldozta Fenris farkasért, és jelentõs az istenek pantheonjában, akik nem éppen kötelességtudatukról és etikai felelõsségérzetükrõl voltak híresek. Az egyik legõsibb skandináv istenként tisztelték, Skandináviában bronzkori sziklarajz örökíti meg az egykezû harcos alakját - és eredetileg valószínûleg Odinnál is jelentõsebb volt. Tyr rúnája a fuþark egyik legrégibb eleme, a legkorábbi bronzkori sziklarajzok óta gyakorlatilag változatlan formában maradt fönn. Az összes, az istenhez kapcsolódó tulajdonságot képviseli: erõt, heroizmust, kötelességet és felelõsséget. Ugyanakkor mélyebb misztériumot is rejt - a sebesült istenét. Akárcsak þurisaz, úgy teiwaz szenvedése is összpontosítja a figyelmet és erõsíti a fegyelmet. Ebben a esetben azonban tudatosabb a hatás és nagyobb jelentõségû a sebesülés. Uruz konfrontálódott és szövetséget kötött, teiwaz és hagalaz tanítása beteljesült. Ez a harcos útja.

Berkana / Beorc

Berkana


Berkana / Beorc(nyírfa):
termékenység, egészség, új kezdet, növekedés, fogantatás, bõség, megtisztulás
Fonetikai megfelelõje: b

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Frigg, Idunna

A nyírfa alapvetõen termékenység-szimbólum. Számtalan példát sorolhatunk az európai néphagyományból, miszerint a nyírfavesszõk jólétet hoznak és elõsegítik a teherbeesést. Az angliai Cheshire-ben a legények kedvesük ajtajára szegezték a nyírfagallyakat a majális ünnepen, istállókba, házakba helyezték el, hogy elõsegítse a termékenységet. Európában ugyanilyen céllal megvesszõzték a legényeket, leányokat és a nyájat. A boszorkányokról azt tartották, hogy nyírfaseprûjükön lovagolnak, ennek az elképzelésnek valószínûleg egy termékenységi rítus az alapja, ahol a táncosok seprûvel "lovagoltak" a földeken, és ugrásuk magassága határozta meg, mekkorára fog nõni a következõ évi gabonatermés.

Ha teiwaz alapvetõen férfimisztérium, akkor berkana mindenképpen a nõket illeti, mert az anya, a gyógyító asszony és a bába útját jelenti, akik új életet varázsolnak elõ a halál után, ahogyan a nyírfa is kihajtja elsõ leveleit a tél után. Tyr a halállal való szembenézés miatt sebesül meg, Berkana sebe viszont a menstruációs vér, megpróbáltatása pedig a gyermekszülés. A nyírfa bõséget hoz és mindent ígér, táplálással, tisztítással és együttérzéssel pedig gyógyítani is tud.

Ehwaz / Eoh

Ehwaz


Ehwaz / Eoh (ló):
szállítás, mozdulat, részvétel, energia, erõ, kommunikáció, akarat, nyugtalanság
Fonetikai megfelelõje: e

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Sleipnir, Freya tollas köpönyege

A ló szinte minden kultúrában és minden korban az erõ, a hatalom szimbóluma. Gyakori az az elképzelés, hogy ló húzza a Napot az égen. Erõs, gyors és megbízható, ember és ló közt különleges kapcsolat áll fönn. A ló teszi lehetõvé, hogy olyan feladatokat is el tudjunk végezni, amik amúgy meghaladnák erõnket, és hogy olyan távolságokra eljussunk, ahová nélkülük nem tudnánk. A kanca termékenységet jelképez, a csõdör pedig a férfiasság és a nyers erõ szimbóluma. A ló olyan állat, aki sohasem veszítette el hatalmát, a háziasítás során sem.

Ehwaz is energiát és mozgást jelent, akárcsak párja, a Nap. Ezesetben azonban figyelembe kell venni az erõforrást is. Ez nemcsak egy személytelen energiaforrás, hanem élõ, lélegzõ dolog, aminek szükségletei és vágyai is vannak, melyek nem hagyhatók figyelmen kívül, és nem tehetjük rabszolgánkká. Ezt az erõt algiznál adta meg az istenség, és e rúna arra az eskünkre emlékeztet minket, hogy ezt a hatalmat csakis segítésre használhatjuk, sohasem ártó szándékkal. Akárcsak a kétélû kard, a ló is hatalmas erejû "eszköz" és óvatos bánásmódot igényel, nehogy nekünk vagy másoknak bajt okozzon. Nagy a kísértés, hogy meggondolatlanul vágtassunk rajta nyílegyenesen, de megvan a kockázata, hogy örökre elveszítjük ezt a hatalmat. Ez az az egyensúly, amit meg kell valósítanunk a tiszta mágia útján.
Mannaz / Mann

Mannaz


Mannaz / Mann(ember):
önmagunk, család, közösség, kapcsolatok, társadalmi hovatartozás
Fonetikai megfelelõje: m

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Ask és Embla, Midgard

Nagyon tág értelemben mannaz az egész emberiséget képviseli, így tehát Midgard teljes birodalmát is. Gyakorlatiasabb megközelítésben azokra vonatkozik, akikkel személyes kapcsolatban állunk, legszûkebb családi körünktõl kezdve barátainkat és szélesebb környezetünket jelenti, arra emlékeztet minket, hogy társadalmi lények vagyunk. Az istenekkel (Ymirrel) és a természettel (a két fával) való kapcsolatunkat is jelenti. Benne van ehwaz nyers energiája, amit társadalmi tudatunk irányít és emlékeztet minket mindarra, amit cselekedeteink mágikus és világi értelemben egyaránt befolyásolnak.

A rúna önmagában gyfuhoz hasonlít, ahogyan összekapcsolódnak bennük a maszkulin és feminin elemek, de annál sokkal teljesebb. Ez az emberi kapcsolatok egész hálózatát jelenti, önmagunkkal a középpontban, a raiðo során megtapasztalt sorshálót tükrözve. Mközben azonban raiðo hálója többé-kevésbé állandó volt, ez változékony és eleven. Mút és jelen, férfi és nõ, önmagunk és mások - mindezek az ellentétek itt egymáshoz kapcsolódnak és egészet képeznek. Mannaz az otthonunk, és mindazok érdekében szól, akiknek az életére hatással vagyunk, amikor a rúnáktól kapott adományokkal élünk.

Laguz / Lagu

Laguz


Laguz / Lagu (víz):
érzelmek, félelmek, tudattalan, rejtett dolgok, kinyilatkoztatás, intuíció, tanácskozás
Fonetikai megfelelõje: l

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Njord, Midgard Kígyó

A legtöbb ember igen kellemes fogalmakat társít a vízhez: - békesség, szeretet, könyörület, intuíció és általában az érzelmek. Ne felelejtsük el azonban, hogy az északi népek számára a víz elsõsorban a tengert jelentette, a tenger pedig rettenetes, kiszámíthatatlan hely, Midgard kígyó otthona és hajósok ezreinek hullámsírja. Laguz tehát a víz elem világosabb és sötétebb oldalát is jelenti egyben. A sötétségtõl, hidegtõl és a bensõnk mélyén tudattalanul rejtezõ összes ijesztõ dologtól való elemi félelmünkre utal.

Akárcsak eihwaz, ami arra sarkallja az utazót, hogy bátran nézzen szembe halandóságával, laguz megvizsgáltatja velünk önmagunk és viselkedésünk rejtett gyökereit, és lehetõvé teszi számunkra, hogy változtassunk azokon az aspektusokon, amik spirituális fejlõdésünk útjában állnak. Eihwaz tapasztalása és bölcsessége valamint az azt követõ rúnák felkészítették az utazót arra, hogy képes legyen szembenézni a sötét oldallal (amit laguz képvisel), és hogy elfogadja azt, mint önmagába integrált részt. Laguz arra is felkészíti az egyént, hogy az önvizsgálati folyamat során képessé váljon arra, hogy másokat is hasonlóképpen segítsen, jobban együtt tudjon velük érezni, megossza velük saját tapasztalatait. Egyebek között ez is hozzájárul ahhoz, hogy e rúna spirituális tanácsadónk legyen.

Inguz / Ing

Inguz


Inguz / Ing(a hõs Ing rúnája; termékenység):
munka, termelékenység, adomány, alaposság, egyensúly, kapcsolat a földdel
Fonetikai megfelelõje: ng

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Freyr / Ing, Nerthus, Thor, a Vanir

Ing Freyr dán-angolszász megfelelõje, a földmûvelés és a termékenység istennõje. A földmûvelés az emberiség egyik elsõ kísérlete arra, hogy környezetét ellenõrzése alá vonja. Ezért a pogány agrárközösségekben a gabona, az állatok és az emberek termékenysége mindig is elsõdleges jelentõségû volt és vallási szempontból központi helyen állt. A legkorábbi sumér utalások és a mai brit népszokások egyaránt azt mutatják, hogy a történelem során mindig mindent megtettek az emberek a jó termés biztosításáért.

A nyugati társadalmak legnagyobb többsége minden kapcsolatát elvesztette a földdel és a dolgok növekedésének folyamatával. Ez az elszakadás katasztrofális spirtituális következményekkel járt, mert az emberek többnyire nehezen tudnak kapcsolatot teremteni az istenséggel pusztán emberalkotta környezetben. A rúna alakja szántóföldhöz hasonlítható, ám igazi jelentõsége egyensúlyában rejlik, önmagunk és a négy fõ elem / irány közti harmonikus kapcsolatot reprezentálja. Inguz az istenek és a föld közti õsi kapcsolatra emlékeztet bennünket, és újra összeköt (a "religio" szó eredeti értelmében) spirituális természetünkkel az anyagi valóságon túl. A szó legszorosabb értelmében alap-rúna, újra megismerteti velünk a földet és újra összekapcsolja testünket, lelkünket, szellemünket.

Dagaz / Daeg

DagazDagaz / Daeg(nappal):
boldogság, siker, aktivitás, elégedettség
Fonetikai megfelelõje: 'th' (mint a 'this' szóban)

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Sunna, Baldr, Nerthus, Yggdrasil

Ez a rúna szinte már a harmadik nemzetség végét jelzi, utána már csak oþilával zárul a ciklus. Akárcsak a két elõzõ nemzetség záró rúnái, ðagaz is fénnyel és reménységgel fejezi be a harmadikat. De míg wunjo földi értelemben jelenti a dicsõséget és a napot, égi értelemben kapcsolja össze a két birodalmat, sowulo elvontabb fényét és erejét hozza le a földre, s ezt alkalmazhatjuk hétköznapi életünk során.

A rúna már alakjával is utal erre a fajta kapcsolatra. Gebóra emlékeztet, a maszkulin és feminin egyensúlyára, a négy elemre, ðagaz azonban további kapcsolatokat is hoz létre az ég és a természet birodalma között. Ez is a környezetünk és köztünk létrejövõ harmóniát jelképezi, akárcsak inguz, de egy lépéssel továbblép: spirituális környezetünkkel is megteremti a harmonikus kapcsolatot. Összerendezi mind a hat kardinális pontot - a négy égtájat, a mennyei birodalmat fölöttünk, ahol az istenek lakhatnak; és az alattunk levõ birodalmat - ahol a természet és a föld szellemei laknak. Mindezeket ðagaz egyensúlyba hozza, integrálja és mindennapi életünk részévé teszi.


Othila / Othel

Othila


Othila / Othel (örökség):
birtok, föld, örökség, otthon, állandóság, hagyaték, szintézis, valahová tartozás érzése
Fonetikai megfelelõje:o

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Yggdrasil kilenc világa

Oþilában újra a vagyon és jólét látszólag evilági birodalmában találjuk magunkat, mintha csak az elsõ rúnában, fehuban lennénk. Míg azonban a jószágok inkább ingó, mulandó vagyonnak számítanak, a föld ezzel szemben (ahogy Mr O'Hara mondta) az egyetlen dolog, ami megmarad. Örökségként továbbadható utódainknak, de ami még ennél is fontosabb: azzal, hogy meghatározza, hol vagyunk, meghatározza azt is, kik vagyunk. Egy szó mint száz, a föld az otthonunk.

E rúna a hetedik kardinális ponthoz juttat el minket: a középponthoz. Itt fut össze Midgard és Asgard, ez önmagunk és isteneink közös pontja. Az a tengely, ami körül életünk forog. A föld vagy birtok ideája csak egy szimbólum - mindannyiunknak meg kell találnunk saját "középpontunkat" (vagy ahogy Joseph Campbell fogalmazta, "üdvösségünket"), hogy értelmet adjunk életünknek, és a rúnautazásnak is tulajdonképpen ez az igazi értelme.

Minden utazásunk és kalandunk végén hazaérünk, akárcsak Dorothy az Óz, a nagy varázsló mesében. Ez persze nem jelenti azt, hogy az utazások és kalandok hiábavalók lennének. Ellenkezõleg: az útközben átélt tapasztalatok szerzése az egyetlen módja annak, hogy "otthonunk" vagy spirituális központunk igazi értelmet nyerjen elõttünk. A "Mindenütt jó, de legjobb otthon" közmondás üresen cseng mindaddig, míg valóban meg nem értjük, mi az igazi otthonunk és hol találjuk meg. És megfordítva: az út során átélt leckék tanulsága értelmetlen marad mindaddig, míg nem integráljuk azokat aktívan "evilági" életünkbe, és nem találjuk meg a középpontot, ahová kapcsolhatjuk õket. Oþila nemcsak a harmadik ciklust zárja le, hanem visszajuttat minket az egész fuþark kezdetéhez. Most egy magasabb szinten újra elkezdhetjük a rúnautazás nagy ciklusát.


Üres lap:

üres lap


Üres lap: sok az ismeretlen tényezõ, korai a kérdés. Várjunk!
Magazinok

Ezoterikus és Angyali Tanácsok Magazinok


Angyalok segítenek Neked is! >>>

9 lépés a boldogság felé … hogy Te is harmonikus, boldog, bőséggel teli életet élj! >>>


+ 3 szakértői cikk ajándékba

BŐSÉGTEREMTÉS KLUB BŐSÉGTEREMTÉSHEZ TUDÁSANYAGOK MANDALÁK KAPCSOLAT BLOG